ภาพรวม

การเข้าใจโรค ตั้งแต่เริ่มแรก

การสร้างภาพระดับโมเลกุลของจีอีเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการสุขภาพอย่างมาก นำตัวอย่างจากการรักษามาใช้เป็นหลัก การรวมการสแกนด้านกายวิภาคและด้านการทำหน้าที่ไว้กับตัวตามรอยทางชีวภาพทำให้จีอีช่วยให้ผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพสามารถตรวจหาและวินิจฉัจโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและประเมินประสิทธิภาพในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชั่นส์ของเราประกอบด้วยเทคโนโลยีที่และบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงรังสีเภสัชกรรมและการรักษาทางคลินิก ชื่อเสียงของจีอีในด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการนำโปรแกรมประยุกต์ทางการรักษาที่เกี่ยวข้องออกสู่ตลาด เป็นการกำหนดมาตรฐานในการสร้างภาพระดับโมเลกุลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

สำรวจผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพระดับโมเลกุลต่าง ๆ ดังนี้

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

PET/CT

รังสีเภสัชกรรม PET


ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

การบริการและการสนับสนุน