การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค

GE Healthcare Education

Product Education Technical.

จีอี เฮลธ์แคร์จัดการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑด้านเทคนิคให้กับองค์กรของท่าน หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบขึ้นมาสำหรับบุคลากรการแพทย์ต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงผู้จัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิศวกรชีวเวชและวิศวกรคลินิก ที่รับผิดชอบสำหรับการให้บริการและการดูแลรักษาอุปกรณ์ของจีอี เฮลธ์แคร์ การเรียนการสอนที่สมดุลกันระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติใช้เครื่อง ให้ผลสูงสุดสำหรับการเรียนรู้และการดูแลรักษาอุปกรณ์

จีอี เฮลธ์แคร์เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้สินทรัพย์สำหรับการรักษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การลงทุนในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคสามารถช่วยให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ของท่านพร้อมเมื่อจำเป็น ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การศึกษาด้านเทคนิคจะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของท่านปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถที่เหมาะสมและใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ +603 2267 1885
อีเมล์  AHLI.ASEAN@ge.com